Distinguished Professors
Year
Name
Award
Unit
2015
Yu-Miin Sheu
Los Alamos National Lab
2015
Wen-Hao Chang
NCTU
2014
Kuan-Wei Su
NCTU
2014
Yi-Chia Chou
NCTU
2014
Yi Yang
NCTU
2014
Jenn-Fang Chen
NCTU
2014
Yung-Fu Chen
NCTU
2014
Wen-Hao Chang
NCTU
2013
Wen-Bin Jian
Department of Chemistry, The university of Tokyo