Distinguished Professors
Year
Name
Award
Unit
2016
Chih-Wei Luo
NCTU
2016
Long Hsu
NCTU
2016
Wen-Bin Jian
NCTU
2016
Yung-Fu Chen
NCTU
2016
Wei-I Lee
Taiwan Open Course Consortium (TOCC)
2015
Jung-Jung Su
NCTU
2015
Shiuan-Huei Lin
NCTU
2015
Tien-Sheng Chao
NCTU
2015
Shun-Jen Cheng
NCTU
2015
Chih-Wei Luo
NCTU