Distinguished Students
Year
Name
Master/Docter
Award
Unit
Advisor
2023
Lucy Liu
Ph.D.
National Yang Main Chiao Tung University
Chun-Liang Lin
2020
I-Hua Tsai
B.S.
Ministry of Science and Technology, Taiwan
Sunny S. J. Lin
2020
Min-Ju Kuo
B.S.
Ministry of Science and Technology, Taiwan
Chih-Wei Luo
2020
Chia-An Lin
M.S.
AWEC, NTU
Yi-Chia Chou
2019
Yu-Chen Wu
M.S.
Optics & Photonics Taiwan
Chih-Wei Luo
2019
Wei Yu
M.S.
MST
Yi-Chia Chou