Distinguished Professors
Year
Name
Award
Unit
2003
Yung-Fu Chen
NCTU
2003
Tien-Sheng Chao
NCTU
2001
Tien-Sheng Chao
IEEE
1999
Chon-Saar Chu
NCTU
1999
Takayoshi Kobayashi
The Optical Society
1998
Chih-Wei Luo
Ministry of Science and Technology, Taiwan
1995
Takayoshi Kobayashi
CSJ
1980
Yi-Shun Gou
Sun Yat Sen Academic and Cultural Foundation