Distinguished Students
Year
Name
Master/Docter
Award
Unit
Advisor
2014
Chun-Yu Cho
Ph.D.
NCTU of Research and Development
Yung-Fu Chen
2014
Wei-Ting Hsu
Ph.D.
NCTU of of Research and Development
Wen-Hao Chang
2013
Shao-Chien Chiu
Ph.D.
NCTU
Wen-Bin Jian
2013
Ying-Lin Chou,
Yu-Huai Liao
M.S., Ph.D.
TPS
Shun-Jen Cheng
2013
Jyun-Hao Li,
Jiann-Horng Lin
M.S., Ph.D.
TPS
Shun-Jen Cheng
2013
Ying-Lin Chou,
Yu-Huai Liao
M.S., Ph.D.
NCTU
Cheng Shun-Jen
2013
Jyun-Hao Li,
Jiann-Horng Lin
M.S., Ph.D.
NCTU
Shun-Jen Cheng
2012
Wei-Chen Chu
M.S.
TPS
Chih-Wei Luo