Distinguished Students
Year
Name
Master/Docter
Award
Unit
Advisor
2018
Wen-Yen Tzeng
Ph.D.
RIKEN Center for Emergent Matter Science
Chih-Wei Luo
2016
Chih-Chiang Yang
M.S.
JEOL
Yi-Chia Chou
2016
Chih-Chiang Yang
M.S.
JEOL
Yi-Chia Chou
2016
Chang-Hsun Huang
Ph.D.
MST
Yi-Chia Chou
2016
Chih-Chiang Yang
M.S.
MST
Yi-Chia Chou
2016
Cheng-Chou Su,
Ko-Li Wu
M.S., M.S.
NCTU
Yi-Chia Chou
2016
Cheng-Chou Su,
Ko-Li Wu
M.S., M.S.
TPS
Yi-Chia Chou
2014
Stung-Yi Lu
Ph.D.
Lam research
Tien-Sheng Chao