Distinguished Students
Year
Name
Master/Docter
Award
Unit
Advisor
2009
Yi-An Yen
M.S.
Optics & Photonics Taiwan
Shiuan-Huei Lin
2009
Po-Lin Chen
Ph.D.
Optics & Photonics Taiwan
Ken-Yuh Hsu, Shiuan-Huei Lin
2009
Cheng-Wei Lai
M.S.
Optics & Photonics Taiwan
Ru-Pin Chao
2009
Tzu-I Tsai
Ph.D.
EDMA
Tien-Sheng Chao
2008
Hsuan Lin
Ph.D.
ICPS
Wen-Hao Chang
2007
Ying-Chian Yang
M.S.
Ministry of Science and Technology, Taiwan
Chih-Wei Luo