Faculty
Shun-Tsung Lo
Assistant Professor
Ph.D. in Applied Physics, National Taiwan University
Office
Science Building III, SC 308
Tel.
(03)5712121#56130
Lab.
Quantum Device Group
Science Building III, SC 006 Ext. 56199
Biography
Experience
Expertise
Publications
2010 - 2014
PhD in Applied Physics, National Taiwan University, Taiwan
2006 - 2010
BS in Physics, National Taiwan University, Taiwan
2021/02 -
Assistant Professor, Department of Electrophysics, National Yang Ming Chiao Tung University
2019/08 - 2021/01
Assistant Professor, Department of Electrophysics, National Chiao Tung University
2014 - 2019
Post-doctoral research fellow, Department of Physics, National Cheng Kung University, Taiwan
2015 - 2016
Visiting research investigator at Cavendish Laboratory, University of Cambridge, UK
2013 - 2013
Visiting research investigator at School of Physics, University of New South Wales, Australia

Quantum transport in novel devices based on semiconductors and crystalline materials

  1. Sheng-Chin Ho, Heng-Jian Chang, Chia-Hua Chang, Shun-Tsung Lo, Graham Creeth, Sanjeev Kumar, Ian Farrer, David Ritchie, Jonathan Griffiths, Geraint Jones, Michael Pepper, Tse-Ming Chen, Imaging the zigzag Wigner crystal in confinement-tunable quantum wires, Phys. Rev. Lett. 121, 106801 (2018).
  2. Jhih-Wei Chen, Shun-Tsung Lo, Sheng-Chin Ho, Sheng-Shong Wong, Thi-Hai-Yen Vu, Xin-Quan Zhang, Yi-De Liu, Yu-You Chiou, Yu-Xun Chen, Jan-Chi Yang, Yi-Chun Chen, Ying-Hao Chu, Yi-Hsien Lee, Chung-Jen Chung, Tse-Ming Chen, Chia-Hao Chen, and Chung-Lin Wu, A gate-free monolayer WSe2 pn diode, Nature Communications 9, 3143 (2018).
  3. Shun-Tsung Lo, Chin-Hung Chen, Ju-Chun Fan, L. W. Smith, G. L. Creeth, Che-Wei Chang, M. Pepper, J. P. Griffiths, I. Farrer, H. E. Beere, G. A. C. Jones, D. A. Ritchie, and T.-M. Chen, Controlled spatial separation of spins and coherent dynamics in spin-orbit-coupled nanostructures, Nature Communications 8, 15997 (2017).
  4. Shun-Tsung Lo, Shih-Wei Lin, Yi-Ting Wang, Sheng-Di Lin, and C.-T. Liang, Spin-orbit-coupled superconductivity, Scientific Reports 4, 5438 (2014).
  5. Fan-Hung Liu, Shun-Tsung Lo*, Chiashain Chuang, Tak-Pong Woo, Hsin-Yen Lee, Chieh-Wen Liu, Chieh-I Liu, Lung-I Huang, Cheng-Hua Liu, Yanfei Yang, Chih-Yuan Chang, Lain-Jong Li, Patrick C. Mende, Randall M. Feenstra, Randolph E. Elmquist*, and Chi-Te Liang, Hot carriers in epitaxial graphene sheets with and without hydrogen intercalation: role of substrate coupling, Nanoscale 6, 10562 (2014).
  6. Yu-Fen Lu, Shun-Tsung Lo, Jheng-Cyuan Lin, Wenjing Zhang, Jing-Yu Lu, Fan-Hung Liu, Chuan-Ming Tseng, Yi-Hsien Lee, Chi-Te Liang, and Lain-Jong Li, Nitrogen-Doped Graphene Sheets Grown by Chemical Vapor Deposition: Synthesis and Influence of Nitrogen Impurities on Carrier Transport, ACS Nano 7, 6522 (2013).